WhatsApp

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

 

Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A.Ş. (“Reeder” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.  Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu beyan, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. İşbu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimi'ne atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. 

 

Kişisel Verileriniz

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Örnekseyici olarak sayılan bazı kişisel veriler;

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, isim, soy isim, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, kimliğinizi belirleyecek belge ve bilgiler; adres, telefon, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, aramalarınızın tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sisteme giriş ve çıkış tarih ve saat bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler,

Satış Sırasında Alınan Bilgiler: Satış aşamalarında şirketimiz veya çalışanlarına ilettiğiniz bilgi ve belgeler; elektronik posta, mektup ve sair iletişim vasıtaları ile elde edilen veriler satış aşamalarındaki talep ve diğer satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan bilgileriniz, kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz;

Lokasyon Bilgileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili veriler. Reeder mobil uygulamalarını kullanırken, pazarlama ve tanıtım amacıyla kullanıcının izin vermesi halinde kullanılan bilgileriniz.

 

Kişisel verilerinizi kim işleyecektir?

Biz veri sorumlusu sıfatıyla Reeder olarak, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle birlikte, kişisel verileriniz veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlanacaktır. Kişisel verileriniz işlenirken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verileriniz onlara da işlettirilebilecektir.

 

Hangi kişisel verileriniz ne amaçla işlenecektir ve kimlere aktarılacaktır?

Sitemizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimizle ve iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

İşbu bilgilendirme formu, Reeder ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Kişisel verileriniz hangi yöntemlerle toplanacaktır?

Kişisel verileriniz; Uygulama ve Hizmetlerimizi kullandığınızda, üyelik hesabı oluşturduğunuzda, üyelik hesabı oluşturmak için ilgili formu doldurarak bilgilerinizi verdiğinizde, üyelik hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, üyeler arasında görüşmeler, sohbetler yaptığınızda veya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka bir şekilde iletişime geçtiğinizde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz ne kadar süreyle veri kayıt sistemimizde işlenecektir?

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, mevzuatla belirlenen sürelerde saklanmakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Tarafımızca o veriyi işlerken sunulan hizmetlerle bağlı olarak uygulamalarımız ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin soru ve taleplerini Yenimahalle Mah. Çarşamba Cad. Piazza Anemon Blok No: 52 İç Kapı No: Z68 Canik / Samsun adresine yazılı olarak iletebileceklerdir. Tarafımıza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Tarafımızca başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına Tarafımızca ilgili kişiden bilgi talep edilebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.

Aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusu, gerekçesi açıklanmak suretiyle reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi Yenimahalle Mah. Çarşamba Cad. Piazza Anemon Blok No: 52 İç Kapı No: Z68 Canik / Samsun adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir.

Yukarı Çık